نخستین حضور نشریه رتبه در نمایشگاه مطبوعات

3

2

1

 

بیست و یکمین نمایشگاه ملی مطبوعات و رسانه

خداحافظی با بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات به روایت دوربین ایرنا 

بیست و دومین نمایشگاه ملی مطبوعات و رسانه

photo_2016-11-12_10-04-13

 

photo_2016-11-13_11-08-48

photo1042174167017957524